2015 йил молиявий-хужалик фаолияти якуни буйича акциядорлар умумий йигилиши

Сирдарё  вилоят  «Кишлокхужаликкимё»  худудий  акциядорлик  жамиятининг  2015  йил          молиявий-хужалик  фаолияти  якуни  буйича акциядорлар  умумий  йигилиши

Б А Ё Н И 

№ 1

 

Гулистон шахри                                                                              18  июн  2016 йил

            Бирлашган кучаси-66 уй                                                                  соат 11-00

 

 

Йигилишга катнашдилар: Сирдарё вилоят «Кишлокхужаликкимё» ХАЖнинг мавжуд 883 нафар  1166431  дона  акциялари   номидан  ишонч  билдирган  вакиллар 631 нафар 832783 дона  акциялари  билан, шундан «Узкимёсаноат» ДАК 600399 дона  акциялари  билан  катнашдилар.

 

Йигилиш  кворуми  — 71,4%

 

Йигилишга  таклиф  этилганлар:  Кузатув  кенгаши  раиси  ва  аъзолари,  жамият бошкаруви  раиси  ва  аъзолари, «MAGNIT-FINANS»  аудиторлик  ташкилоти  аудитори , Тафтиш  комиссияси  раиси , туман  ва  туманлараро  филиал мудирлари , бош  мутахассислари,  булим  бошликлари   .

Йигилиш   хайъатини  сайлаш :

Карор  килинди: Берилган  таклифлар  асосида  йигилиш  ишчи  хайъати  аъзолари                        3  кишидан  иборат  килиб, куйидаги  таркибда  сайлансин:

1.Бекбергенов  Хужамберген  Шимбергенович – Кузатув  кенгаши  раиси

2.Гофуров  Шавкат  Алибекович — вилоят  «КХК»  ХАЖ   бошкаруви   раиси

3.Рустамов  Фахриддин  Унарович— Агробанк» АТБ Сирдарё  вилояти  бошкармаси  кимматли  когозлар  шуъбаси  мудири ;

 

Овоз  бериш  натижаси:   тарафдорлар  832783 та овоз ,100 %, каршилар-йук, бетарафлар-йук

 

Йигилиш  котибини  сайлаш :

Карор  килинди: Курбанова  Азиза  Фархадовна  йигилиш  котиби  этиб  сайлансин.

 

Овоз  бериш натижаси: тарафдорлар- 832783та  овоз ,100 %,  каршилар -йук, бетарафлар-йук

 

Санок  комиссияси  аъзоларини  сайлаш:

Карор  килинди:  Берилган  таклифлар  асосида  санок  комиссияси   3 кишидан  иборат  килиб,  куйидаги  таркибда  сайлансин:

1.Кодиров Махмуджон Бурхонович- Янгиер туманлараро «КХК» филиали бош иктисодчиси.

2.Мамишев Уразали Кушбоевич -Сардоба туман «Кишлокхужаликкимё» филиали бош хисобчиси

3.Самандаров Сарвар Тожикулович— вилоят «Кишлокхужаликкимё» ХАЖ  иктисодий  тахлил  молия  ва  кимматли  когозлар  булими  етакчи  мутахассиси.

 

Овоз  бериш  натижаси: тарафдорлар-  832783 та  овоз ,100 %, каршилар-йук, бетарафлар-йук

 

Йигилиш  кун  тартибини  ва  овоз  бериш  бюллетенини  тасдиклаш :

 

Йигилишнинг  куйидаги  кун  тартиби  ва  овоз  бериш  бюллетени  тасдиклансин:

К У Н     Т А Р Т И Б И:

1.Жамиятнинг  2015 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари буйича жамият  Бошкаруви  раиси  хисоботини  тасдиклаш .

2.2015 йил якуни буйича Кузатув  кенгашининг   хисоботини   тасдиклаш.

3.2015  йил якуни  буйича  ташки   аудиторлик ташкилоти   хулосасини   тасдиклаш.

4.2015 йил якуни  буйича Тафтиш  комиссияси  хисоботини  тасдиклаш.

5.Жамиятнинг  2015  йил  учун бухгалтерия баланси хамда 2015 йил давомидаги фойда ва зарарлари тўғрисидаги  хисоботини  тасдиклаш.

6.Жамиятнинг 2015 йил  якуни  буйича  олган  соф  фойдасини  таксимлаш, акциядорларга туланадиган  дивиденд микдорини тасдиклаш.

7.Жамиятнинг   2016  йилга мулжалланган  Бизнес-режа,  харажатлар  сметасини  тасдиклаш.

8.2016 йил  учун ташки  аудиторлик  ташкилотини   танлаш  ва  унга  туланадиган  хизмат  хаки  микдорини  белгилаш.

  1. Жамият Кузатув кенгаши  аъзоларини сайлаш.

 

10.Кузатув  кенгашининг  2015  йил  учун  харажатлар  сметасини  тасдиклаш.

11.Жамият Тафтиш  комиссияси   аъзоларини  сайлаш.

12.Жамият бошкаруви раисини  билан мехнат шартномаси муддатини  бир йилга узайтириш.

13.Жамият  бошкаруви аъзоларини  сайлаш.

14.Корпоратив бошқарув кодексини жорий этиш ва Жамият фаолиятига Корпоратив бошқарув    кодекси тавсияларини қабул қилганлиги тўғрисида хабар бериш шаклини тасдиқлаш.

  1. Жамиятнинг ички ҳужжатларини  тасдиқлаш:

-“Акциядорларнинг  умумий  йиғилиши  тўғрисида”ги  низом  (янги таҳрирда);

-“Кузатув  кенгаши  тўғрисида”ги  низом  (янги  таҳрирда);

-“Тафтиш  комиссияси  (тафтишчи)  тўғрисида”ги  низом  (янги таҳрирда);

-“Ижроия  органи  тўғрисида”ги  низом  ( янги  таҳрирда);

-“Миноритар  акциядорлар  қумитаси  тўғрисида”ги  низом  (янги  таҳрирда);

-“Ички  аудит  хизмати  тўғрисида”ги  (ўзгартиш  киритилган);

-“Ахборот  сиёсати  тўғрисида” ги  (янги  таҳрирда);

-“Ички  назорат  тўғрисида”ги  (янги  таҳрирда);

-“Дивиденд  сиёсати  тўғрисида”ги  (янги  таҳрирда);

-“Жамият  Кузатув  кенгашига  ҳисобдор  корпоратив  маслаҳатчи”,

-“Манфаатларни қарама-қаршилиги  вақтида  харакат  қилиш  тўғрисида”ги (янги таҳрирда) жамиятнинг  ички  низомларини  тасдиқлаш;

-Жамият  Кузатув  кенгаши, Тафтиш комиссияси аъзолари, корпоратив маслаҳатчи, жамият  бошқарув  аъзоларини  рағбатлантириш”;

16.Ўзбекистон Республикаси Президентининг амалдаги қонунларига киритилган ўзгартиш ва қушимчаларни  жамият   устави  ва  ички  низомларга  мувофиқлаштириш ва янги тахрирдаги уставини тасдиқлаш.

 

Овоз бериш натижаси: тарафдорлар – 832783та овоз ,100%, каршилар-йук, бетарафлар-йук

 

Йигилиш  регламентини  тасдиклаш

Йигилиш регламенти: маърузачиларга 5-7 минут, сузга  чикувчиларга  2-3 минут килиб  белгиланди.

 

Овоз  бериш  натижаси: тарафдорлар —  832783 та овоз ,100 %, каршилар-йук, бетарафлар-йук

 

            1.Кун тартибидаги биринчи масала жамиятнинг  2015 йил молиявий хужалик фаолияти  якунлари  буйича жамият  Бошкаруви  раиси  хисоботини  тасдиклаш .

Ушбу масала буйича жамият бошкаруви раиси Ш.А.Гофуров сузга чикди ва  жамиятнинг  2015  йил  молиявий  хужалик  фаолияти  якунлари  буйича  хисобот берди .

Жамиятнинг 2015 йил  якуни  буйича  махсулот  сотиш  ва агрокимёвий  хизматлар  курсатиш режаси 76962,3 млн.сум  килиб  белгиланган  булиб, амалда  111190,2 млн. сумлик  минерал  угитлар  сотилган ва  агрокимёвий  хизматлар  курсатилган  ёки  йиллик  режа  144,5%га, яъни 34228,0 млн. сумга  ошикча  бажарилган.

Жумладан: Минерал  угитлар  сотиш  2015 йил    якуни  буйича, режа  71310,2 млн. сум  килиб  белгиланган,  амалда  эса  106926,1 млн. сумик  минерал  угитлар  сотилган  булиб, режа 149,9 %га, ёки 35616,0 млн. сумга ошикча минерал угитлар сотилган.

Агрокимёвий хизматлар курсатиш 2015 йил  якуни буйича  режа 3311,6 млн.сум килиб бегиланган, амалда  3143,9 млн. сумлик агрокимёвий  хизматлар  курсатилган,  хамда  режа  94,9%га  бажарилган,  ёки  режага  нисбатан  167,7  млн. сумга  кам  бажариган.

Авиация  хизматлари  курсатиш  2015  йил  якуни  буйича  режа  469,6  млн. сум килиб бегиланган, амалда  676,2 млн. сумлик авиация хизматлар курсатилган, хамда режа  144,0%га  бажарилган, ёки  режага  нисбатан  206,6  млн. сумга  ошикча  бажарилган.

Жамиятнинг  2015 йил    якуни  буйича  умумий  таннархи,  режа  буйича  63224,7  млн. сум  белгиланиб, амалда  92356,5  млн. сумни  ташкил  килган, ёки  умумий  таннарх  белгиланган  режага  нисбатан  29131,7 млн. сум ошикча булган. Умумий таннархнинг ошикча куринишига сабаб, махсулот сотиш  ва  агрокимё  хизматлар  курсатиш   режага нисбатан  34228,0 млн. сумга  ошган. Шунинг  хисобидан  умумий  таннарх  хам  ошган.

Жамиятда  2015 йил   яуни  буйича даромад  олиш  режаси 14025,1 млн. сум  булиб, амада 19516,7 млн. сум  даромад олинган, ёки  даромад  олиш  режаси  139,2%га,  яъни  5491,6  млн. сумга  ошикча  бажарилган.

2015  йил  молия-хужалик  фаолияти  якунлари  билан  давр  харажатлари  режа  буйича  10825,9 млн. сумга  белгиланган  булиб, амалда эса 14703,1 млн. сумни  ташкил килган.

Бундан ташкари , 2015 йил  молиявий- хужалик фаолияти якуни буйича солик тулагунгача  буган фойдаси 4094,9 млн. сумни ташкил килди. Олинган фойдага нисбатан  3714,5 млн. сумлик солик туловлари хисобланиб, жамиятнинг соф фойдаси  режага  асосан  351,3  млн. сум белгиланган, амалда  эса 380,4  млн. сумлик  соф  фойда олиниб, режа  108,3  %га бажарилган. (Хисобот илова килинади).

 

Кун  тартибидаги  масала  юзасидан  акциядорлар  умумий  йигилиши                                         к а р о р     к и л а д и:

 

  1. Жамиятнинг 2015 йил  молиявий  хужалик  фаолияти  якунлари  буйича жамият Бошкаруви  раиси   хисоботи  тасдиклансин.

 

Овоз  бериш  натижаси: тарафдорлар – 832783 та овоз ,100 %, каршилар-йук, бетарафлар-йук

 

2.Кун тартибидаги иккинчи масала  2015 йил якуни буйича Кузатув  кенгашининг   хисоботини   тасдиклаш

Кун тартибидаги масала буйича Кузатув  кенгаши  раиси   Бекбергенов  Хужамберген  Шимбергенович  хисоботи   эшитилди. (Хисобот  илова  килинади).

 

Кун  тартибидаги  масала  юзасидан  акциядорлар  умумий  йигилиши                                    к а р о р     к и л а д и:

 

1.Кузатув кенгашининг 2015 йил  давомида олиб борган иш  фаолияти  тугрисидаги  хисоботи  тасдиклансин.

 

Овоз бериш натижаси: тарафдорлар- 832783 та овоз ,100 %, каршилар-йук, бетарафлар-йук

 

3.Кун тартибидаги учинчи масала  2015 йил якуни буйича ташки аудиторлик  ташкилоти  хулосасини  тасдиклаш

Ушбу масала  буйича «MAGNIT-FINANS»    аудиторлик   ташкилоти  аудитори Шойзоков Эрбута  сузга  чикиб, жамиятнинг  2015  йил  молиявий хужалик фаолиятини  текшириш  натижалари  буйича  ташки  аудиторлик  хулосасини  билан  таништирди ва акциядорлардан  тасдиклаб  беришларини суради. (Аудиторлик  ташкилоти  хулосаси  илова  килинади).

 

Кун  тартибдаги  масала  юзасидан  акциядорлар  умумий   йигилиши                              к а р о р    к и л а д и :

 

  1. Жамиятнинг 2015  йил  молиявий  хужалик  фаолиятини  текшириш  натижалари  буйича  ташки  аудиторлик  ташкилоти  хулосаси  тасдиклансин.

 

Овоз  бериш  натижаси: тарафдорлар – 832783 та овоз ,100 %, каршилар-йук, бетарафлар-йук

 

4.Кун тартибидаги туртинчи масала  2015  йил  якунлари  буйича  Тафтиш  комиссияси  хисоботини  тасдиклаш.

Ушбу  масала  юзасидан  Тафтиш  комиссияси  раиси А.Абдукодиров   сузга чикиб, жамиятнинг  2015  йил  молиявий  хужалик  фаолияти  якунлари  текшируви  натижаси   буйича  хисобот  берди. (Хисобот  илова  килинади)..

 

Кун  тартибдаги   масала  юзасидан  акциядорлар умумий  йигилиши                                       к а р о р    к и л а д и :

 

1.Жамиятнинг  2015  йил  молиявий  хужалик  фаолиятини   текшириш  натижалари  буйича  Тафтиш  комиссияси   хисоботи   тасдиклансин.

 

Овоз  бериш  натижаси: тарафдорлар  –  832783 та овоз ,100 %, каршилар-йук, бетарафлар-йук

 

  1. Кун тартибидаги бешинчи  масала жамиятнинг  2015  йил  учун  бухгалтерия  баланси хамда  2015 йил  давомидаги  фойда  ва   зарарлари  тугрисидаги   хисоботини   тасдиклаш.

Ушбу  масала  буйича жамият  бош  бухгалтери  Расулов Элёр   сузга чикиб, жамиятининг  2015  йил   молиявий-хужалик   фаолияти   якунлари,  бухгалтерлик  баланси , фойда  ва  зарарлари  буйича  хисобот  берди . (Хисобот илова  килинади).

 

Кун  тартибидаги  масаласи  юзасидан акциядорлар умумий йигилиши                                 к а р о р    к и л а д и :

 

1.Жамиятининг   2015  йил  учун  бухгалтерия  баланси хамда  2015 йил  давомидаги  фойда  ва   зарарлари тугрисидаги   хисоботи   тасдиклансин.

 

 

Овоз  бериш  натижаси:  тарафдорлар- 832783 та  овоз ,100 %,  каршилар-йук,  бетарафлар-йук

 

6.Кун тартибидаги олтинчи масала жамиятнинг  2015   йил якуни    буйича  олган  соф  фойдасини  таксимлаш , акциядорларга  туланадиган девиденд микдорини тасдиклаш.

Ушбу масала буйича жамиятнинг иктисод буйича  раис уринбосари  Н.Хужамбердиев жамиятнинг  2015  йил якуни буйича  соф фойдаси  режага  асосан  351,3  млн. сўм белгиланганини, амалда   380,4  млн. сўмлик  соф  фойда олиниб, режа  108,3  % га бажарилганини , йил  якуни буйича  олинган  соф  фойданининг 22,8 %  яъни  86729,4 минг сўм  ишлаб  чикаришни  ривожлантиришга, 1% яъни 3803,9 минг сўм “Мехнатни мухофаза килиш  жамгармаси»га, 7% яъни  26627,4 минг сўми Кузатув  кенгаши  аъзоларини рағбатлантиришга, 0.2 % яъни 760,8 минг сўм Тафтиш  комиссияси аъзоларини  рағбатлантиришга, 2% яъни 7607,8 минг сўм  «Модернизация  ва  янги  технология  фонди»га, 67,0 %  яъни  254862,7 минг  сўмини  акциядорларга  дивиденд  тўловига  йўналтириш  таклифини  киритди.

Жамиятнинг 2015  йил  якуни  буйича  олинган 380392,0 минг  сўмлик  соф  фойдасининг  жумладан:

-22,8% яъни  86729,4 минг сўм  ишлаб  чикаришни  ривожлантиришга;

-1,0 % яъни 3803,9 минг сўм “Мехнатни  мухофаза  килиш  жамгармаси»га;

-7,0 % яъни  26627.4 минг сўми Кузатув  кенгаши  аъзоларини  рағбатлантиришга;

-0,2 % яъни 760,8 минг сўм Тафтиш  комиссияси аъзоларини  рағбатлантиришга;

-2,% яъни 7607,8 минг сўм  «Модернизация  ва  янги  технология  фонди» га;

-67,0 % яъни  254862,7 минг  сўмини  акциядорларга  дивиденд  тўловига  йўналтириш таклифини  тасдиклаш  учун  акциядорлар  умумий   йиғилиши  сайлов   бюллетенига   киритилсин.

 

Кун  тартибидаги   масала  юзасидан  акциядорлар умумий  йигилиши                                     к а р о р     к и л а д и :

 

Жамиятнинг 2015  йил  якуни  буйича  олинган 380392,0 минг  сўмлик  соф  фойдасининг  жумладан:

-22,8% яъни  86729,4 минг сўм  ишлаб  чикаришни  ривожлантиришга;

-1,0 % яъни 3803,9 минг сўм “Мехнатни  мухофаза  килиш  жамгармаси»га;

-7,0 % яъни  26627.4 минг сўми Кузатув  кенгаши  аъзоларини  рағбатлантиришга;

-0,2 % яъни 760,8 минг сўм Тафтиш  комиссияси аъзоларини  рағбатлантиришга;

-2,% яъни 7607,8 минг сўм  «Модернизация  ва  янги  технология  фонди» га;

-67,0 % яъни  254862,7 минг  сўмини  акциядорларга  дивиденд  тўловига  йўналтирилсин.

 

Овоз  бериш  натижаси: тарафдорлар-  832783 та овоз ,100 %, каршилар-йук, бетарафлар- йук

 

7.Кун тартибидаги  еттинчи масала жамиятнинг  2016  йил   учун  бизнес-режа  лойихаси , харажатлар  сметасини  тасдиклаш.

Ушбу  масала  буйича  жамиятнинг  иктисод  буйича  раис  уринбосари Хужамбердиев Н.К.  сузга чикиб, жамиятнинг  2016  йил  учун  тузилган  бизнес   режа  лойихаси, харажатлар  сметаси  билан  таништирди.

Жамият  бошкарувининг  умумий  йиғилишида  бўлим  мутахассислари билан  жамиятнинг 2015 йил молиявий  иктисодий  фаолиятини  чукур  тахлил  килиб,  жамиятнинг  2016  йил  учун  Бизнес  режа   лойихаси  ишлаб  чикилди.

Сизларга  жамиятнинг  2016   йил   учун  Бизнес-режа  курсаткичларини   хавола   киламиз:

Мол айланмаси  111447,6  млн. сўм  булиши  режалаштирилди.

Даромадлари 19387,7 млн. сўм режалаштирилмокда, шундан: таъминотдан 18053,5 млн. сўм, агрокимёвий  хизматлардан  899,9 млн. сўм,  авиация  хизматидан  36,2 млн. сўм, молиявий фаолиятдан 362,6 млн. сўм, бошка  хизматлардан 34,4 млн. сўм, асосий  фаолиятдан  1,1  млн.сўм.

Харажатлар 14938,6 млн. сўм, шундан: сотиш харажатлари 10969,1 млн. сўм, маъмурий харажатлар 1248,0 млн. сўм, бошка операцион харажатлар 2168,2 млн. сўм, молиявий  фаолиятдан  553,3  млн. сўм.

Молиявий  фаолиятга  доир  харажатлар  банк  кредити  фоизи  тулови  553,3 млн. сўм.

Солик тулагунга кадар фойда  4449,1 млн. сўм, солик  туловлари  4060,7 млн. сўм, соф фойда  388,4 млн. сўмни  ташкил  килди.

Харажатнинг  даромадга  нисбати  77,1 %, фойдалилик  даражаси  2,6 %

(Жамиятнинг  2016 йил учун  бизнес  режа  лойихаси ,  харажатлар   сметаси   илова  килинади)

 

Кун  тартибидаги   масала  юзасидан  акциядорлар  умумий  йигилиши                                   к а р о р    к и л а д и :

 

 

1.Жамиятининг 2016 йил учун  «Бизнес-режа» лойихаси (соф фойда 388,4 млн.сум) харажатлар  сметаси  тасдиклансин.

 

Овоз  бериш  натижаси: тарафдорлар- 832783 та овоз ,100 %, каршилар-йук, бетарафлар-йук

 

  1. Кун тартибидаги саккизинчи масала 2016 йил учун  ташки аудиторлик  ташкилотини танлаш ва  унга  туланадиган  хизмат  хаки  микдорини  белгилаш.

Ушбу  масала  буйича  жамият  ички  аудит  хизмати   бўлими  аудитории  М.Турсунов  ахбороти эшитилди.

Жамиятининг  2016  йил  фаолияти  якунини  аудиторлик  текширувидан  утказиш  учун бир  нечта аудиторлик ташкилотлардан таклифлар тушганини  айтиб, куйидаги: Тошкент  шахaр  «NAZORAT-AUDIT»  аудиторлик  ташкилоти (хизмат  хаки  8000 ,0 минг сўм), Тошкент  шахaр «MAGNIT-FINANS»  аудиторлик  ташкилоти  (хизмат  хаки  9 500,0 минг сўм), Тошкент  шахaр «TRANS-AUDIT- А»  аудиторлик  ташкилоти  (хизмат  хаки  6 000,0 минг сўм), Тошкент  шахaр «ASL- MOLIYA TAXLIL»  аудиторлик  ташкилоти  (хизмат  хаки  7 000,0 минг сўм) ушбу   номзодларни  сайлаш  учун  сайлов  бюллетенига   киритишни  таклиф  килди.

Овоз  бериш  натижаси :

-«NAZORAT — AUDIT»  аудиторлик  ташкилоти  тарафдорлар-  36150та овоз, 4.3%, каршилар- 796633  та  овоз,  95.7%,  бетарафлар – йук.

-«MAGNIT-FINANS» аудиторлик  ташкилоти  тарафдорлар- 754499та овоз, 90.6%,  каршилар- 78284 та  овоз, 9.4%,  бетарафлар — йук.

-«TRANS-AUDIT- А»  аудиторлик  ташкилоти  тарафдорлар-  44279та овоз, 5.3%,  каршилар-  788504та  овоз, 94.7%,  бетарафлар – йук.

-«ASL- MOLIYA TAXLIL»  аудиторлик  ташкилоти  тарафдорлар- 1767та овоз, 0.2%, каршилар-  831016 та овоз, 99.8%,  бетарафлар — йук;

 

Кун  тартибидаги  масала  юзасидан  акциядорлар  умумий  йигилиши                                   к а р о р   к и л а д и :

 

1.Жамиятнинг  2016  йил  якуни  фаолияти  текширувини  амалга  оширувчи  ташки аудитори  килиб «MAGNIT-FINANS» аудиторлик  ташкилоти  тастиклансин,  хизмат  хаки  микдори   9500,0 минг сум   килиб  белгилансин.

 

Овоз  бериш натижаси: тарафдорлар -754499 та овоз , 90.6%, каршилар- 78284та овоз, 9.4 %, бетарафлар — йук.

 

  1. Кун тартибидаги туккизинчи масала жамият Кузатув кенгаши  аъзоларини  сайлаш.

Ушбу  масаласи   буйича  Кузатув  кенгаши  раиси  Бекбергенов  Х.Ш  сузга чикиб,  акциядорлик  конунига  биноан  молия  йили  тугагандан  сунг,  кейинги  йилнинг  30  январига  кадар  1 фоиз  ва  ундан  ортик  акцияларга  эга  булган  акциядорлар  Кузатув кенгаши ва Тафтиш  комиссиясига  уз  номзодларини  бериш  хукукига  эга  эканлигини   айтиб  утди.

«Ўзкимёсаноат» АЖ  600399  дона  акцияларга  эга  булиб, уз   номзодларини  Кузатув  кенгашига  такдим  килган.

Куйида  Кузатув  кенгаши  номига 2016  йилда  Кузатув  кенгаши  аъзоларини  сайлаш  буйича  уз  номзодларини  Кузатув кенгаши аъзолигига киритишларини  сураб ёзган   хатлари  билан  таништирди:

-«Узкимёсаноат»   АЖнинг  29.01.2016  йилдаги № 12-337/И-сонли  хатида  2016  йил  жамият Кузатув  кенгаши таркибига «Узкимёсаноат» АЖ бошкаруви раиси уринбосари Бекбергенов Хужамберген Шимбергенович, бош мутахассис Холбердиева Муяссар Рашидовна, етакчи мутахассис Эрназаров Бурхон Умарович, етакчи мутахассис Хамдамов Нурмухаммад Ахмаджон угли, етакчи инженер- программист Жураев Аброр  Анварович, бош мутахассис Абдурахманов Жахонгир  Фахриддинович, Вазирлар Махкамасининг  бош  мутахассиси  Сахибов Б.Г  номзодларини;

«Агробанк» АТБ Сирдарё вилояти бошкармасининг 23.01.2016 йил № 05-21/46-сонли хатида Кузатув кенгаши таркибига банкнинг Сирдарё вилояти бошкармаси  Кимматли  когозлар  шуъбаси  мудири  Рустамов Фахриддин  Унарович   номзодини;

«Туркистон-инвест»  акциядорлик  жамиятининг  13.01.2016 йил № 21-сонли хатида  Кузатув  кенгаши  таркибига  бош  директор  Акилханов Олимжон  Бакирханович номзодини;

-«Ansher investments» LLPнинг  04.01.2016 йил  № 013/АТ-16- сонли  хатида Кузатув  кенгаши  таркибига   акциядор  Мирсаатов Баходир  Алишерович  номзодини;

Сирдарё вилоят «Қишлоқхўжаликкимё» ХАЖ акциядори Эржигитов Тулкин Алимович номзодларини  сайлаш  учун  акциядорларнинг  умумий  йиғилиши  сайлов  бюллетенига  киритиш  таклифини  киритди.

Овоз  бериш  натижаси:

 

Бекбергенов Х. Ш— тарафдорлар — 832783та овоз, 100%, каршилар — йук, бетарафлар — йук

Холбердиева Муяссар -тарафдорлар — 636192та овоз, 76.4%, каршилар -196591 та овоз, 23.6%, бетарафлар — йук

Эрназаров  Бурхон -тарафдорлар — 92691та овоз, 11.1%,  каршилар — 740092 та овоз, 88.9%, бетарафлар – йук

Хамдамов Нурмухаммад -тарафдорлар -782002та овоз, 93.9%, каршилар- 50781та овоз, 6.1%, бетарафлар — йук

Жураев Аброр — тарафдорлар- 803034та овоз, 96.4% каршилар- 29749та овоз, 3.6%,  бетарафлар — йук

Абдурахманов Жахонгир — тарафдорлар — 231568та овоз, 27.8%, каршилар — 601215 та овоз, 72.2%,  бетарафлар — йук

Сохибов Б.Г -тарафдорлар -17198та овоз, 2.1% ,каршилар —  815585та овоз, 97.9%, бетарафлар — йук

Рустамов  Фахриддин— тарафдорлар — 816671та  овоз,  98.1% ,каршилар  -16112та  овоз, 1.9%, бетарафлар  йук

Акилханов Олимжон- тарафдорлар- 827117та овоз,  99.3%, каршилар -5666та овоз, 0.7%, бетарафлар  йук

Мирсаатов Баходир-  тарафдорлар — 774113та овоз, 93.0%, каршилар — 58670та овоз, 7.0%,  бетарафлар — йук

Эржигитов Тулкин-  тарафдорлар — 16112та овоз, 1.9 %, каршилар — 816671та овоз, 98.1%, бетарафлар — йук

 

Кун  тартибидаги  масала юзасидан  акциядорлар умумий  йигилиши                                   к а р о р   к и л а д и:

 

Овоз   бериш  бюллетенига  асосан  жамият  Кузатув  кенгаши аъзолигига   7 кишидан иборат  куйидаги  Бекбергенов Хужамберген Шимбергенович, Холбердиева Муяссар Рашидовна, Хамдамов Нурмухаммад Ахмаджон угли , Жураев  Аброр Анварович ,  Рустамов Фахриддин Унарович, Акилханов  Олимжон Бакирханович, Мирсаатов Баходир Алишерович     номзодлари  сайланди.

 

10.Кун тартибидаги унинчи масала Кузатув  кенгашининг  2016  йил  учун  харажатлар  сметасини  тасдиклаш.

Ушбу  масала  буйича  Кузатув  кенгаши  раиси  Бекбергенов  Х.Ш сузга чикиб, Кузатув  кенгашининг  2016  йил  учун   харажатлар  сметасини  тасдиклаш  учун   хавола  қилди.

Бунда  Кузатув  кенгашининг 2016 йил учун харажатлар сметасидаги ойлик рагбадлантириш куйидагича белгиланди::

-Кузатув  кенгаши  раисига  энг  кам  ойлик  иш  хакининг  8 (саккиз)  баробари  микдорида ойма-ой  рағбатлантириш   белгилансин;

-Кузатув  кенгаши  котибига  энг  кам  ойлик  иш  хакининг  5 (беш)  баробари  микдорида ойма-ой  рағбатлантириш   белгилансин;

— Кузатув  кенгашининг  харажатлар  сметаси,  Кузатув  кенгаши   раиси  ва  котибига  2016 йил  учун  ойлик  рағбадлантиришни  тасдиклаб  бериш  борасида  таклиф  киритди. (Кузатув  кенгашининг  харажатлар  сметаси   илова  килинади)

 

Кун  тартибидаги  масала  юзасидан  акциядорлар  умумий  йигилиши                                    к а р о р    к и л а д и:

 

1.Кузатув  кенгашининг  2016  йил  учун   харажатлар  сметаси  тасдиклансин.

 

Овоз  бериш  натижаси:  тарафдорлар – 832783 та овоз ,100 %, каршилар- йук, бетарафлар-йук

 

  1. Кун тартибидаги ун биринчи масала жамият Тафтиш комиссияси  аъзоларини  сайлаш.

Ушбу  масаласи   буйича  Кузатув  кенгаши  раиси  Бекбергенов  Х.Ш  сузга  чикиб,    «Узкимёсаноат» АЖнинг  29.01.2016  йилдаги № 12-337/И-сонли  хати билан  Тафтиш комиссияси  таркибига   «Узкимёсаноат» АЖ  бош  иктисодчиси  Абдукадиров  Абдулахаджон  етакчи инженер-программисти Сагдиев Хабибулла номзодларини, вилоят «Қишлоқхўжаликкимё» ХАЖ  иктисодий тахлил молия ва кимматли когозлар бўлими етакчи  мутахассиси  Самандаров Сарвар номзодларини  сайлаш учун акциядорлар  умумий  йиғилиши  сайлов  бюллетенига  киритиш  таклифини  берди.

Юкоридаги  таклифларни  инобатга  олган  холда  Тафтиш  комиссияси  аъзолигига                            3  кишидан  иборат  куйидаги  Абдукадиров Абдулахаджон, Сагдиев  Хабибулла, Самандаров Сарвар  номзодлари  сайлаш учун  сайлов  бюллетенига  киритилсин.

Овоз  бериш  натижаси:

 

 

Абдукадиров Абдулахаджон –тарафдорлар -832783 та овоз,100%, каршилар- йук, бетарафлар — йук

Сагдиев Хабибулла тарафдорлар -827768 та овоз,99.4%, каршилар — 5015та овоз,0.6%, бетарафлар — йук

Самандаров Сарвар -тарафдорлар -827768 та овоз,99.4%, каршилар- 5015та овоз,0.6%, бетарафлар — йук

   

Кун  тартибидаги    масала  юзасидан  акциядорлар умумий  йигилиши                                 к а р о р        к и л а д и:

 

1.Овоз  бериш  бюллетенига  асосан жамият Тафтиш комиссияси аъзолигига  3 кишидан  иборат  куйидаги  Абдукадиров  Абдулахаджон  Абдусалимович, Сагдиев  Хабибулла Хикматуллаевич, Самандаров Сарвар Тожикулович  номзодлари сайланди.

 

12.Кун тартибидаги ун иккинчи масала жамият бошкаруви раисини  билан мехнат шартномаси муддатини  бир йилга узайтириш.

Ушбу  масала  юзасидан  жамият Кузатув  кенгаши  раиси  Бекбергенов Х.Ш  сузга чикиб ,  амалдаги  тартибларга   кура   хар  йил якуни буйича утказиладиган акциядорлар умумий йигилишида   жамият  бошкаруви  раиси   сайланиши  лозимлигини  , жамият  бошкаруви  раиси  билан  Кузатув  кенгаши  раиси  уртасида   мехнат шартномаси тузилиши зарурлигини айтди.

Бугунги  кунга  кадар  жамият  бошкарув  раиси  лавозимида  Гофуров  Шавкат Алибекович  ишлаб  келаётганини,  жамиятнинг  ишлаб  чикариш  холатини  яхшилаш,  шахобчалар очиш, фермер  хужаликларига  сервис  хизматларини  курсатиш, омборларни  таъмирлаш, фермер  хужаликларининг  даласигача  минерал   угитларни  етказиб  бериш , жамиятнинг  моддий-техник  таъминотини  кучайтириш , мехнат  интизомини  мустахкамлаш  буйича  бир  катор  ишларни  амалга  оширди  ва  ошириб  келаётганини  айтиб, жамият  бошкаруви  раиси  Ғофуров  Шавкат  Алибекович  билан  мехнат  шартномасини   бир йилга узайтириш  таклифини   киритди ва   сайлаш учун акциядорлар  умумий  йиғилиши  сайлов  бюллетенига  киритишни  таклиф килди.

 

Кун  тартибидаги   масала  юзасидан  акциядорлар  умумий  йигилиши                                   к а р о р    к и л а д и :

 

1.Жамият  Бошкаруви  раиси  Гофуров Шавкат Алибекович  билан   Кузатув кенгаши   раиси  уртасида  тузилган  мехнат  шартномаси   муддати  бир  йилга  узайтирилсин.

 

Овоз  бериш  натижаси: тарафдорлар — 827768 та овоз, 99.4 %, каршилар – 5015та овоз,0.6%, бетарафлар — йук

 

13.Кун тартибидаги ун учинчи масала жамият  бошкаруви аъзоларини  сайлаш. 

Ушбу  масала  буйича  Кузатув  кенгаши  раиси  Бекбергенов Х.Ш  сўзга чикиб, жамият  бошкаруви  аъзолигига жамиятнинг иктисод буйича  раис  уринбосари  Хужамбердиев Набижон, раис уринбосари  Рустамов Уктам, шартнома-хукук бўлими бошлиғи Аманликов Сунатулла, бош бухгалтер Расулов Элёр   номзодларини    сайлаш  таклифини   киритди ва   сайлаш учун акциядорлар  умумий  йиғилиши  сайлов  бюллетенига  киритиш таклифини берди.

Юкоридаги  таклифни  инобатга  олган  холда жамият бошкаруви аъзолигига  4 кишидан  иборат  куйидаги  Хужамбердиев Набижон, Рустамов Уктам, Аманликов Сунатулла ва Расулов Элёр  номзодлари сайлаш учун  сайлов  бюллетенига  киритилсин.

Овоз  бериш  натижаси:

Хужамбердиев Набижон -тарафдорлар- 832783та овоз,100%, каршилар — йук, бетарафлар — йук

Рустамов Уктам тарафдорлар  — 832783 та овоз,100%, каршилар — йук, бетарафлар — йук

Аманликов Сунатулла -тарафдорлар — 832783та овоз,100%, каршилар- йук, бетарафлар — йук

Расулов Элёр -тарафдорлар — 832783та овоз,100%, каршилар- йук, бетарафлар — йук

 

Кун тартибидаги   масала  юзасидан  акциядорлар  умумий  йигилиши                                 к а р о р    к и л а д и :

 

1.Овоз  бериш  бюллетенига  асосан жамият бошкаруви  аъзолигига  4 кишидан  иборат  куйидаги  Хужамбердиев Набижон Каххарович, Рустамов Уктам Утбосарович, Аманликов Сунатулла Хикматуллаевич , Расулов Элёр Абдукадировичлар  сайланди.

 

14.Кун тартибидаги ун туртинчи, ун бешинчи , ун олтинчи масала Корпоратив  бошқарувнинг халқаро  тамойилларига  асосланган  бошқарув  кодексини  жорий  этиш  ва  жамиятнинг  янги  тахрирдаги  корпоратив  кодексини  тасдиқлаш, жамиятнинг  ички  ҳужжатларини  тасдиқлаш, Ўзбекистон Республикаси Президентининг амалдаги қонунларига киритилган ўзгартиш ва қушимчаларни  жамият   устави  ва  ички  низомларга  мувофиқлаштириш ва янги тахрирдаги уставини тасдиқлаш. 

 

Ушбу масалалар буйича жамиятнинг иктисодий тахлил молия ва қимматли қоғозлар бўлими етакчи мутахассиси С.Самандаров ахбороти эшитилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 24.04.2015 йилдаги ПФ-4720-сонли Фармони, Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари  ва  акциядорларнинг  ҳуқуқларини  ҳимоя қилиш  тўғрисида”ги  Қонуни  ва акциядорлик  жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш  ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йиғилишининг 31.12.2015 йилдаги 9-сон баённомаси билан тасдиқланган ихтиёрий равишда амал қилувчи корпоратив бошқарувнинг халқаро тамойилларига асосланган корпоратив бошқарув Кодекси тавсияларини, жамият ўзининг тармоқ хусусияти ҳамда фаолиятининг ўзига хослигини ҳисобга олган ҳолда жорий  этиш  юзасидан  ишлаб  чиқилган  янги  тахрирдаги  жамият  корпоратив Кодекси ҳамда “Ахборот сиёсати тўғрисида”, “Ички назорат тўғрисида”, “Дивиденд сиёсати тўғрисида”, “Манфаатларни  қарама-қаршилиги  вақтида  харакат  қилиш  тўғрисида”ги  низомларга, ўзгартиш ва қўшимча киритилган “Акциядорлар умумий йиғилиш”, “Кузатув кенгаши”, “Ижроия органи”, “Ички  аудит  хизмати”,“Тафтиш комиссияси (тафтишчи) тўғрисида”,“Жамият  Кузатув кенгашига ҳисобдор корпоратив маслаҳатчи”, “Жамият Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссияси аъзолари, корпоратив маслаҳатчи, жамият бошқарув аъзоларини рағбатлантириш”,“Миноритар акциядорлари қўмитаси тўғрисида”ги низомларидан келиб чиқиб ўзгартиш ва қўшимчалар киритилган жамият уставини  тасдиклаш учун  акциядорлар умумий йиғилиши сайлов  бюллетенига  киритишни таклиф килди.

 

Кун тартибидаги   масала  юзасидан  акциядорлар  умумий  йигилиши                                      к а р о р    к и л а д и :

 

  1. 1. Корпоратив бошқарувнинг халқаро  тамойилларига  асосланган  бошқарув  кодекси  жорий этилсин  ва  жамиятнинг  янги  тахрирдаги  корпоратив  кодекси  тасдиқлансин

 

Овоз  бериш  натижаси: тарафдорлар-  832783 та овоз,100 %, каршилар — йук, бетарафлар — йук

  1. Жамиятнинг ички ҳужжатлари  тасдиқлансин:

-“Акциядорларнинг  умумий  йиғилиши  тўғрисида”ги  низом  (янги таҳрирда);

-“Кузатув  кенгаши  тўғрисида”ги  низом  (янги  таҳрирда);

-“Тафтиш  комиссияси  (тафтишчи)  тўғрисида”ги  низом  (янги таҳрирда);

-“Ижроия  органи  тўғрисида”ги  низом  ( янги  таҳрирда);

-“Миноритар  акциядорлар  қумитаси  тўғрисида”ги  низом  (янги  таҳрирда);

-“Ички  аудит  хизмати  тўғрисида”ги  (ўзгартиш  киритилган);

-“Ахборот  сиёсати  тўғрисида” ги  (янги  таҳрирда);

-“Ички  назорат  тўғрисида”ги  (янги  таҳрирда);

-“Дивиденд  сиёсати  тўғрисида”ги  (янги  таҳрирда);

-“Манфаатларни қарама-қаршилиги  вақтида  харакат  қилиш  тўғрисида”ги (янги таҳрирда) ;

-Жамият  Кузатув  кенгаши, Тафтиш комиссияси аъзолари, корпоратив маслаҳатчи, жамият  бошқарув  аъзоларини  рағбатлантириш”;

 

Овоз  бериш  натижаси: тарафдорлар-  832783 та овоз,100 %, каршилар — йук, бетарафлар — йук

 

16.Ўзбекистон Республикаси Президентининг амалдаги қонунларига киритилган ўзгартиш ва қушимчаларни  жамият   устави  ва  ички  низомларга  мувофиқлаштириш ва янги тахрирдаги уставини тасдиқлаш. 

 

Овоз  бериш  натижаси: тарафдорлар-   832783та овоз,100 %, каршилар — йук, бетарафлар — йук

Сўнг  санок  комиссияси  аъзолари  томонидан  овоз  бериш  натижалари  буйича   санок  комиссиясининг 1 ва 2— сонли  баённомалари  қарори  санок  комиссияси   раиси  М.Қодиров  томонидан  ўқиб  эшиттирилди.

Кун  тартибидаги  барча  масалалар  тўлиқ   кўриб чиқилганидан  сўнг, йиғилиш  раиси  Х.Ш.Бекбергенов  жамият  акциядорларининг  умумий  йиғилиши  томонидан  қабул қилинган қарорларни  зудлик  билан  ижро  этишни  жамият  бошқаруви  раиси  Ш.А.Гофуров  зиммасига  юклади.

Сўнг, йиғилиш раиси ушбу мажлисда иштирок этган барча иштирокчиларга миннатдорчилик   билдириб,  йиғилишни   ёпиқ   деб   эълон  қилди.

 

 

Йигилиш раиси:                                                                                Бекбергенов Х.Ш.

 

Йигилиш котиби:                                                                              Курбонова А.Ф.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *